Rubrika: Aktuality

Zápis do školy aneb Co by měl zvládnout budoucí prvnáček

Zápisy do první třídy jsou za dveřmi, víte, co by mělo dítko umět, aby zvládlo požadavky vyučování?

 • Komunikace – základem je srozumitelné vyjadřování, schopnost porozumět obsahu, položit otázku a odpovědět na ni
 • Pozornost – dítko by mělo umět udržet pozornost, a to alespoň 15 minut v kuse
 • Zralost – ratolest umí pracovat ve skupině, dovede se podřídit autoritám
 • Motorické dovednosti – dítě dokáže mít uvolněnou ruku natolik, aby zvládlo tzv. špetku, tedy základ pro správný úchop tužky; mj. si poradí s tkaničkami, knoflíky či vybarvením obrázku
 • Sociální návyky – dítě bez problému spolupracuje s ostatními dětmi a dokáže se zapojit do kolektivu; umí poděkovat, poprosit, omluvit se
 • Řeč – budoucí školák netrpí poruchou řeči a zvládne se bez větších potíží dorozumět; u zápisu jsou tolerovány lehké chyby při výslovnosti složitějších hlásek, např. R a Ř
 • Dobrý sluch – je základní podmínkou pro správný rozvoj řeči; už před nástupem do školy by mělo dítě umět rozeznat jednotlivé hlásky ve slovech
 • Zrak – dítě předškolního věku rozezná barvy a tvary
 • Pohyb – dítě zvládne udržet rovnováhu, skákat po jedné noze, dokáže chytit a hodit míč

Zápisy do první třídy: Co byste neměli zapomenout?

Duben už tradičně patří zápisům do první třídy. Pro to, zda ratolest usedne do školní lavice, je rozhodující její věk. Pokud tedy dítě dosáhne věku 6 let do 31. srpna tohoto roku, zápis jej nemine. To samé se týká dětí, kterým byl během loňského zápisu povolený odklad povinné školní docházky. Co všechno k zápisu do první třídy potřebujete?

 • Správně vyplněná přihláška
 • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání
 • Rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
 • V případě žádosti o odklad povinné školní docházky nesmí chybět formulář s žádostí o odklad a náležitá doporučení a zprávy

Kdy je odklad školní docházky opravdu potřeba?

20 % dětí každoročně nenastoupí do první třídy a místo ve školní lavici stráví další rok ve školce. Česká republika se tak řadí k zemím s nejvyšším počtem odkladů nástupu do první třídy. Kdy je ale odklad skutečně potřeba?

 1. Nedostatečná školní připravenost – dítě není schopné splnit požadavky, které na něj budou v prvních týdnech a měsících školní docházky kladeny. Jde nejen o tělesnou a intelektuální stránku, ale také o emoční a sociální dovednosti.
 2. Vady řeči a vývojové poruchy – zpravidla jde o dyslálii, koktavost nebo vývojovou dysfázii.
 3. Poruchy pozornosti a soustředění – dítě je nesamostatné, neklidné, neudrží pozornost u jedné aktivity, nedokáže se podřídit autoritám.
 4. Celková nevyzrálost a slabé sociální a emocionální dovednosti dítěte – jde např. o výrazné výkyvy ve výkonech navzdory věku, špatnou snášenlivost odloučení od rodičů.

Evropský den logopedie

Evropský den logopedie připadající na 6. března má za cíl upozornit na jazykové vady, možnosti léčby a zvýšit obecné povědomí ve společnosti. Podle statistik z posledních let totiž trpí určitou formou vady řeči až pětina české populace, především pak děti. Ty mívají problém správně artikulovat, vynechávají a neumí vyslovit hlásky, nebo jim zkrátka není dobře rozumět. Jako jednu z příčin uvádějí odborníci nejen nadužívání tabletů či mobilních telefonů, ale také nedostatek pozornosti ze strany rodičů. Řeč doporučují rozvíjet přirozenou cestou, ať už společnými sportovními či domácími aktivitami, nebo čtením pohádek. To všechno pomáhá zlepšit výslovnost, vyjadřovací schopnosti a obohacuje slovní zásobu dítěte.

5 tipů, jak motivovat dítě k procvičování výslovnosti

Pravidelné návštěvy logopedie nestačí, důležitý je také domácí trénink. Podívejte se na tipy, jak motivovat svou ratolest k procvičování výslovnosti.

 1. Cvičíme krátce a pravidelně – malé děti nejsou schopné udržet dlouhodobou pozornost, proto stačí procvičováním výslovnosti strávit 10-15 minut denně.
 2. Využíváme nápodoby – pro lepší představivost využijte zrcadlo, pomocí kterého capartovi názorně předvedete postavení mluvidel.
 3. Škola hrou – do procvičování se nebojte zařadit zábavné jazykolamy, říkanky či knížky. Svůj účel splní také např. logopedické pexeso.
 4. Dítě nepřetěžujte – v momentě, kdy dítě zvládá procvičovanou úroveň opakovaně dobře, posuňte se na další „level“. Nezapomeňte ale, že je důležité postupovat po malých krůčcích, nikoliv velkých skocích.
 5. Chvalte, chvalte, chvalte – součástí by měla být také pochvala, a to i za sebemenší pokrok. Pokud vidíte, že dítě vyslovuje procvičovaná slova snadněji než na začátku, nezapomeňte jej pochválit.

Počet dětí s vadou řeči roste!

Dětí, které mají problémy vyslovovat některou z hlásek, ráčkují nebo se u nich objevuje např. koktavost, je čím dál více. Zatímco v roce 2019 bylo jenom na základních školách přes 16 tisíc žáků s vadou řeči, v roce 2021 už jich bylo více než 18 tisíc. Logopedů je ale málo a čekací lhůta se může protáhnout na dlouhé měsíce, v některých regionech až na rok.

Jedním z důvodů přispívajících ke zvyšujícímu se počtu dětí s logopedickou vadou řeči je dle odborníků dnešní digitální doba. Rodiče jim velmi často nevěnují tolik pozornosti, při komunikaci s nimi se dívají do mobilu, přitom aktivní komunikace a integrace mezi rodičem a dítětem je stěžejní k získání správného mluvního vzoru. Základem je 100% koncentrování se na dítě a společně strávený čas, ať už při čtení pohádek, vyprávění nebo hraní si.

Děti z MŠ Újezd u Brna pracují s novými logopedickými pomůckami v hodnotě 15 000 Kč

Poslední ze šesti škol a školek, které si v rámci projektu Hláskování s Lipánkem převzaly speciální logopedické pomůcky, je MŠ Újezd u Brna.

Školka, která funguje již od roku 1986, má kapacitu 125 dětí. Do vzdělávacího programu jsou zahrnuty především prvky enviromentální výchovy a paní učitelky se snaží děti vést k učení pomocí prožitku. Kromě toho funguje ve školce také pravidelný logopedický kroužek, díky kterému jsou značně zlepšovány a upevňovány komunikační dovednosti dětí s různými vadami řeči.

MŠ v Červených Pečkách si převzala logopedické pomůcky v hodnotě 10 185 Kč

Předposlední obdarovanou školkou v rámci projektu Hláskování s Lipánkem je ta z Červených Peček.

Čtyřtřídní mateřská škola vznikla v roce 1948, o 62 let později, tedy v roce 2010, došlo ke sloučení se sousedící základní školou. Ve vzdělávání dětí je ve školce upřednostňováno především rozvíjení smyslového vnímání, kromě toho zařazují také pravidelné jazykové chvilky s logopedickou preventistkou a rozvíjení komunikativních dovedností.

Projekt Hláskování s Lipánkem naděloval v MŠ Opařany

V rámci projektu Hláskování s Lipánkem si speciální logopedické pomůcky v hodnotě 14 137 Kč převzali také v MŠ Opařany.

Ve školce, která vznikla v roce 1977, má své místo 52 dětí, a mezi nimi jsou také ty se speciálními vzdělávacími potřebami. „Vzhledem k tomu, že v posledních letech roste počet dětí, které mají problémy v oblasti komunikačních schopností a dovedností, vytváříme u nás zázemí pro jejich celkový rozvoj. Právě k tomu nám určitě dopomohou nové logopedické pomůcky,“ říká Zdeňka Šimáková, vedoucí učitelka.

Logopedické pomůcky pomáhají v MŠ speciální Sluníčko

Logopedické pomůcky v hodnotě 12 401 Kč si převzala také Mateřská škola speciální Sluníčko z Prahy, která poskytuje předškolní vzdělávání dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Všechny děti, které školku navštěvují, potřebují intenzivní logopedickou péči. Pod vedením školních logopedů jsou součástí denního programu logopedická, oromotorická či dechová cvičení sloužící k rozvoji komunikačních dovedností dětí.